UZM. DİYETİSYEN İPEK AKANSU DANIŞANLARINA İLİŞKİN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

Uzm. Diyetisyen İpek AKANSU (“İpek AKANSU”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak en önemli önceliklerimizden biridir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için sizi bilgilendirmek isteriz.

Bu doğrultuda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İpek AKANSU tarafından danışanlarımızı bilgilendirmek amacıyla danışanlara yönelik aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;

Kimlik Verisi  : Ad soyad, TC Kimlik No, imza, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal,

-İletişim Verisi : Adres No, iletişim adresi, telefon no, mail adresi,

-Finansal Veri : Banka hesap no, iban no, kart bilgisi, banka adı, fatura, cari hesap,

Sağlık Verisi  : Boy, yaş, kilo, vücut ölçüleri, yapılan spor aktiviteleri, kullanılan ilaçlar, hastalık öyküsü, alkol ve sigara kullanımı, tanı, epikriz, vücut analiz bilgileri, anamnez, istirahat raporları, reçete, ilaç raporları, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, aile bireyleri genetik hastalık bilgisi, laboratuvar sonuçları, doktor analiz ve yorumları, cinsel hayat bilgisi, sağlık raporları, hamilelik durumu, engelilik durumu,

-İmza Verisi: Islak İmza, e-imza, imza fotokopisi/taraması, Kimlik fotokopisi, imza sirküleri/beyannamesi,

-Mesleki Veriler: Çalıştığı kurum, meslek bilgisi,

-Eğitim Verisi: Öğrenim gördüğü okullar, eğitim bilgileri,

-Aile ve Yakını Verisi: Yakınlarının adı-soyadı, numarası,

-Hukuki İşlem: Resmi kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar,

-Görsel Kayıtlar: Fotoğraf ve kamera kaydı,

KVKK kapsamında belirtilen Kişisel Verileriniz;

 • Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve sağlıkla ve mali konular ile ilgili diğer yasal düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülükler kapsamı nedeni ile,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Randevu almanız halinde; randevu hakkında sizi ve/veya velinizi/vasinizi haberdar edebilme,
 • Merkezimiz ile ilişkinizi teyit etme, online ve canlı destek,
 • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırmalar ve yasal süreçlerle ödemeler,
 • Diyetisyenlik hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme,
 • Merkezimizin iç işleyişinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Danışan memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Verilerin bilimsel çalışmalarda kullanılması,
 • Danışan memnuniyetinin artırılması,
 • Hizmetlerin geliştirilebilmesi amacıyla analiz ve benzeri çalışmalar yapılması,
 • İlgili Mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
 • Mevzuat gereği kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri,
 • Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

 

İpek AKANSU tarafından yukarıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenen kişisel verileriniz; KVKK’nın 4. maddesindeki ilkeler ve yukarıda açıklanan amaçlar gözetilerek, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, avukatlarımıza, yargı mercileri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere; anlaşmalı olduğumuz internet üzerinden online hizmetlerle etkin hizmet verebilmek için online hizmet birimlerine,

 • Diyetisyenlik hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetilmesi,
 • Diyetisyen ile danışan arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukların yerine getirilmesi,
 • Mali, hukuki ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, teknik ve ticari güvenliğin sağlanması ve kamusal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Söz konusu kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinde belirtilen; “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak sizden bizzat veya web sitemiz/telefon vasıtasıyla talep ettiğimiz veya sizin bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verileriniz, anamnez formuyla, e-posta vasıtasıyla, sosyal medya mecraları aracılığı ile otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir;

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11:

 

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Yukarıda yer verilen Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen”11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, https://www.ipekakansu.com  sitesinde yer alan Başvuru Formunu doldurarak, ipekakansu@gmail.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu DANIŞANLARA Yönelik Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip İpek AKANSU tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

DANIŞAN

Adı-Soyadı:                                      

Tarih:                                     

İmza: