UZM.DİYETİSYEN İPEK AKANSUYA AİT HİZMET BİNASI İÇERİSİNDE YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE

AYDINLATMA METNİ

Uzm. Diyetisyen İPEK AKANSU Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Merkezi olarak, (“İpek AKANSU”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak en önemli önceliklerimizden biridir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için sizi bilgilendirmek isteriz.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İpek AKANSU tarafından hazırlanmıştır.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Hizmet binamız içerisindeki bina içi, dışı ve toplam 32 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla; bina güvenliğinin sağlanması, amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi İpek AKANSU tarafından denetlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

İpek AKANSU tarafından yukarıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenen kişisel verileriniz; Kişisel Verileriniz KVKK’nın 4. maddesindeki ilkeler ve yukarıda açıklanan amaçlar gözetilerek, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine 6698 sayılı Kanun’un 8.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

3- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan;

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işveren, işyerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü),
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (iş sözleşmemiz kapsamında sizlerin güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz),
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar (işyeri yerleşkelerini güvenlik ihlallerine karşı korumak), hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.
 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda yer verilen Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen”11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, https://ipekakansu.com/ sitesinde yer alan Başvuru Formunu doldurarak, ipekakansu@gmail.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

UZM. DİYETİSYEN İPEK AKANSU