UZM. DİYETİSYEN İPEK AKANSU BESLENME VE DİYET DANIŞMANLIĞI

ÇAĞRI MERKEZİ HAKKINDA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE

AYDINLATMA METNİ

Uzman Diyetisyen İpek AKANSU Beslenme ve Diyet Danışmanlığı merkezi (“İpek Akansu”), olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak en önemli önceliklerimizden biridir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için sizi bilgilendirmek isteriz.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İpek AKANSU tarafından hazırlanmıştır.

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Beslenme ve Diyet Danışmanlığı merkez hattımızı arayanların paylaşmış olduğu ad-soyad ve iletişim bilgisi gibi kişisel verilerini;

a) Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,

b) Aramanın teyidi,

c) İlgili kişiyle tekrar iletişim kurulması,

ç) Beslenme ve Diyet Danışmanlığı merkezimizin  hizmet süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

İpek AKANSU tarafından yukarıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenen kişisel verileriniz; KVKK’nın 4. maddesindeki ilkeler ve yukarıda açıklanan amaçlar gözetilerek, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine 6698 sayılı Kanun’un 8.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

3- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan; “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” ve “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik olarak işlenmektedir.

  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda yer verilen Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen”11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, https://www.ipekakansu.com/ sitesinde yer alan Başvuru Formunu doldurarak, ipekakansu@gmail.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

UZMAN DİYETİSYEN İPEK AKANSU